เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

วิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้น

 
 

วิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้น (Shortwave)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดส่งกระจายเสียงเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๓ ตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โดยได้ทำการถ่ายทอดพระราชดำรัสเปิดสถานีจากพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง ออกอากาศด้วยความยาวคลื่น ๓๖๓ เมตร หรือด้วยความถี่ ๘๒๖.๔๔ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๒.๕ กิโลวัตต์ เสาอากาศสูง ๔๐ เมตร ใช้สัญญาณเรียกขาน(Callsign) ว่า HSP1 การส่งวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกดำเนินการโดยกรมไปรษณีย์โทรเลข ใช้ชื่อสถานีวิทยุว่า "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท" แต่ก่อนหน้านั้นกรมไปรษณีย์โทรเลขได้ทำการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงที่ตึกไปรษณีย์วัดเลียบมาก่อนแล้วประมาณ ๒ ปี คือเริ่มทดลองเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๗๑ โดยใช้เครื่องส่งกำลังส่ง ๒๐๐ วัตต์ ส่งด้วยคลื่นสั้นความยาวคลื่น ๓๗ เมตร ใช้ชื่อว่า "สถานี ๔ พีเจ" ต่อมาย้ายไปดำเนินการใหม่ที่ศาลาแดง ยังส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นเช่นเดิม แต่เปลี่ยนคลื่นความถี่เป็น ๒๙.๕ เมตร เพิ่มกำลังส่งเป็น ๕๐๐ วัตต์ใช้ชื่อใหม่ว่า ๒ พี เจ แต่การส่งวิทยุคลื่นสั้นการรับฟังไม่ได้ผลดีในบริเวณกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นจึงมีการทดลองไปใช้คลื่นขนาดกลาง ความถี่ ๙๓๗ กิโลเฮิรตซ์ พร้อมเพิ่มกำลังส่งเป็น ๑,๐๐๐ วัตต์ หรือ ๑ กิโลวัตต์ เสาอากาศสูง ๖๐ เมตร เรียกชื่อสถานีวิทยุว่า "๑๑ พี เจ"

ต่อมาในเดือนมีนาคม ๒๔๘๑ ทางราชการได้มีคำสั่งให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศจากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า "สำนักงานโฆษณาการ" และเปลี่ยนชื่อสถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จะเห็นได้ว่า การส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นเกิดขึ้นก่อนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก่อนที่จะมีการส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นขนาดกลาง ที่เรียกว่า MW (Medium wave) การส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นมีคุณสมบัติในการส่งกระจายเสียงระยะไกลไม่เหมาะสำหรับการส่งกระจายเสียงภายในประเทศ ดังนั้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณให้สื่อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับใช้ภาษาต่างประเทศ (Oversea Broadcast) กำลังส่ง ความถี่ ๑๑,๙๑๐ กิโลเฮิรตซ์ ตั้งสถานีเครื่องส่งที่วิทยุกระจายเสียงที่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพหลโยธินกรุงเทพฯ และต่อมา ปี ๒๕๐๖ ได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตั้งสถานีเครื่องส่งที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๐ ด้วยความถี่ ๑๑,๙๑๐ กิโลเฮิรตซ์ ซึ่งต่อมา ITU เปลี่ยนความถี่เป็น ๑๑,๙๐๕กิโลเฮิรตซ์ ส่วนเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นเก่าที่ ซอยอารีย์ฯ ๕๐ กิโลวัตต์ ต่อมาได้ย้ายสถานีเครื่องส่งมาอยู่รวมกันที่ตำบลคลองห้า ใช้ความถี่ ๑๑,๙๐๕กิโลเฮิรตซ์และเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้น ๑๐๐ กิโลวัตต์ ก็มีการสับเปลี่ยนความถี่เป็น ๙,๖๕๕ กิโลเฮิรตซ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ การส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นของกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำการถ่ายถอดสัญญาณเสียงไปออกอากาสที่เครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้นของสถานีวิทยุเสียงอเมริกา ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เลิกการใช้งานเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้น ๕๐,๑๐๐ กิโลวัตต์ทั้งสองเครื่อง การส่งกระจายเสียงคลื่นสั้น ที่เครื่องส่งกำลังสูงเป็นการหวังผลเขตบริการในต่างประเทศ

การส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นของกรมประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ เครื่องส่งกำลังส่งต่ำ ที่ยังมีใช้งานในขณะนี้ คือความถี่ ๔๘๓๐ ๖๐๗๐ และ ๗๑๑๕ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ สถานีเครื่องส่งอยู่ที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แต่เดิมออกอากาศทั้งวัน เมื่อปี ๒๕๒๐ ใช้งานถ่ายทอดข่าวสำรองของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในต่างจังหวัด ในกรณีที่เสียงถ่ายทอดจากทางโทรศัพท์ขัดข้อง และที่ทราบจากช่างเทคนิครุ่นก่อนผู้เขียน* แต่เดิมการถ่ายทอดข่าวประจำวันก็ใช้วิทยุคลื่นสั้นถ่ายทอดเสียง ซึ่งในปัจจุบันนี้ออกอากาศวันละ ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที ( ๑๘.๐๐-๑๙.๑๕ ) ออกอากาศเป็นภาษาต่างประเทศ เวียตนาม เขมร ลาว พม่า และมาเลเซีย ส่วนสถานีวิทยุคลื่นสั้นอื่นๆในประเทศไทยคือ สถานีวิทยุ อสพระราชวังดุสิต ความถี่ ๖๑๕๐ กิโลเฮิรตซ์ กำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุเสียงอเมริกา ( VOA)ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ สถานีถ่ายทอดวิทยุคลื่นสั้น BBC ที่จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูล...
วารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๔๙
อ่าน: 2,130
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
แพรรี่
ตอบเมื่อ: 21-06-2551  15:37 น.
ขอบคุนค๊า
แจ้งลบ