เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

วันมาฆบูชา

 
 

วันมาฆบูชา หรือวัน มาฆปุรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓

วันมาฆบูชาเมื่อครั้งพุทธกาลนั้นเป็น วันซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน คือจาตุรงคสันนิบาต (แปล ว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ) คือ

๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระ พุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
๒. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูปนี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจาก พระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธี เอ หิภิกขุอุปสัมปทา
๓. พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (เดือน ๓) เป็นวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา ที่ชื่อว่า โอวาทปาติโมกข์

เอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ การอุปสมบทด้วยพระวาจาของพระพุทธเจ้า ว่า “จงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรา กล่าวไว้ดีแล้ว เธอจงประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อกระทำ ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ”

โอวาทปาติโมกข์ คือข้อธรรมะย่ออันเป็นหลัก หรือหัวใจสำคัญของ พระพุทธศาสนา ๓ ประการคือ ไม่ ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และ ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส โอวาทปาติโมกข์นี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่วัดเวฬุวนาราม นคร ราชคฤห์ แคว้นมคธ ในเวลาบ่าย

สำหรับวันมาฆบูชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกันประกอบพิธีในวันสำคัญนี้ โดยจัดเตรียม เครื่องสักการะ ได้แก่ ดอกไม้ ธูป เทียน มาพร้อมกันตามเวลาที่ทางวัดนัดหมาย เพื่อฟัง โอวาทหรือฟังธรรม สวดมนต์ แล้วจึงเวียนเทียนร่วมกัน และ ทำจิตใจให้มีสมาธิ สงบ แน่วแน่น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ

อ่าน: 615
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
ป้าน้อย
ตอบเมื่อ: 24-02-2550  20:44 น.
โอวาทปาติโมกขคาถา

สัพพะปาปัสสะ อะกะระนัง,

การไม่ทำบาปทั้งปวง;

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,

การทำกุศลให้ถึงพร้อม;

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,

การชำระจิตตนให้ขาวรอบ;

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา,

ขันตี คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง;

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา

ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง;

นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาติ,

ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย;

สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต.

ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย.

อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต

การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย;

ปาติโมกเข จะ สังวะโร,

การสำรวมในปาติโมกข์;

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,

ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค;

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง,

การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด;

อะธิจิตเต จะ อาโยโค,

ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง;

เอตัง พุทธานะสาสะนัง.

ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

....................................

 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
cmm
ตอบเมื่อ: 23-02-2550  20:42 น.
ตามที่ผมเปิดดูปีนี้วันมาฆบูชา ตรงกับวันเสาร์ขึ้น15ค่ำ

เดือน ๔ ใต้เดือน ๖ เหนือ เนื่องจากปีนี้เดือน ๘ ใต้ ๒

ครั้งนะครับ ถ้าเป็นคนเชียงใหม่ จะเรียกว่า เดือน ๖ เป็ง

แต่ถ้าปีใหนมี เดือน๘ ใต้ ๑ ครั้งเขาจะเรียกว่า เดือน ๕

เป็ง ( เป็นวัน มาฆบูชา ) จะมีพิธีกรรมหลากหลาย เช่นฯ

ทำบุญตักบาตในตอนเช้าที่วัด แล้วยังมีการสงน้ำพระธาตุ

เป็นบางวัดที่แต่ละวัดเขาถือเป็นประเภณีมา ครับ

 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ศิตาลี
ตอบเมื่อ: 23-02-2550  15:12 น.
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เชิญร่วมงานมาฆบูชาที่ท้องสนามหลวง

  แจ้งลบ