เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

คู่มือประกอบพิธีวันวิสาขบูชา

 
คู่มือประกอบพิธีวันวิสาขบูชา
ถวายเป็นพุทธบูชา
แด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ปี ๒๕๕๑ ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม

ในการประกอบพิธีวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (ในปีที่มีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหนจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) เพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั้น มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทุกวัดทั่วพระราชอาณาจักรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ในวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ก่อนจะถึงวันวิสาขบูชา ๗ วัน ให้วัดทุกวัด และในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ให้แต่ละวัดประดับไป ธงชาติ ธงธรรมจักร รอบบริเวณวัดจนถึงวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ตามกำลังความสามารถ

๒. เชิญชวนประชาชนให้บำเพ็ญกุศลสมาทาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ๕ ประการ คือ
๒.๑ รักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘
๒.๒ เว้นอบายมุข
๒.๓ บำเพ็ญมัชชวิรัติ (เว้นการเสพของมึนเมา)
๒.๔ บำเพ็ญจิตภาวนา
๒.๕ บำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติโดยนุ่งขาวห่มขาว

๓. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ภาคเช้า จัดให้มีการทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

ภาคค่ำสมาทานศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

คำกล่าวบูชา(ประธานว่านำ ทุกคนว่าตาม)

ยมมฺห โข มยํ, ภควนฺตํ สรณํ คตา, โย โน ภควา สตฺถา, ยสฺส จ มยํม ภควโต ธมฺมํ โรเจม, อโหสิ โข โส ภควา, มชฺฌิเมสุ, ชนปเทสุ, อริยเกสุ มนุสฺเสสุ อุปปฺนฺโม, ขตฺติโย ชาติยา, โคตโม โคตฺเตน, สกฺยปุตโต สกุยกุลา ปพฺพชิโต, สเทวเก โลเก, สมารเก สพฺรหฺมเก, สสฺสมณ พราหฺมณิยา ปชาย, สเทวนุสฺสาย, อนุตตรํ สมฺมาสมฺโพธิ, อภิสมฺพุทโธ, มยํ โข เอตรหิ, อิมํ วิสาขปุณฺณมีกาลํ, ตสฺส ภควโต, ชาติสมฺโพธินิพฺพานกาลสมฺมตํ ปตฺวา, อิมํ ฐานํ สมฺปตฺดา, อิเม, ทณฺธทีปธูปปฺผาทิสกฺกาเร คเหตฺวา, อตฺตโน กายํ, สกฺการุปธานํ กริตฺวา ตสฺส ภควโต, ยถาภุจฺเจ คุเณ อนุสฺสรนฺตา, อิมํ ปฏิมาฆรํ, ติกฺขตฺตุ ปทกฺขิณํ กริสฺสาม, ยถาคหิเตหิ, สกฺกาเรหิ, ปูชํ กุรุมานา, สาธุ โน ภนฺเต, ภควา สุจริรปรินิพพฺพุโตปิ, ญาตพฺเพหิ คุเณหิ, อตีตารมฺมณตาย ปญญายมาโน, อิเม อมฺเหหิ คหิเต สกฺกาเร, ปฏิคุคณฺหาตุ, อมฺหากํ, ทีฆรตฺตํ หิตาย, สุชาย.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงไว้ซึ่งประปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันวิสาขปุณณมี

พระพุทธจริยานี้ บังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แม้เกิดมาในภายหลังให้ได้รับพระพุทธศาสนามีปัญญารักษาตน

วันนี้เป็นวันวิสาขปุณณมี ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นพุทธมามกะ รำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอถวายคำปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ มีความสุขกายสุขใจ รู้แจ้งในศาสนาของพระองค์ตลอดกาลนาน เทอญ

๔. วันอัฎฐมีบูชา ตรงกับวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันถวายพระเพลิงพุทธสรีระ วัดใดที่มีความพร้อมก็ขอให้จัดเช่นเดียวกับ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

ที่มา... http://www.onab.go.th/vesak.htm
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อ่าน: 485
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
ศิตาลี
ตอบเมื่อ: 04-05-2552  23:21 น.
วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๒ ตรงกับวันที่ ๘ พฤษภาคม _/i\_
  แจ้งลบ