เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช วันวิสาขบูชา ๕๑

 
พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราช วันวิสาขบูชา ๕๑สำนักข่าวไทย ๑๕ พ.ค.- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๑ ว่า “วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูต ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดา ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ ๓ ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชา และน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน”ข้อมูลและภาพ....สำนักข่าวไทยอ่าน: 377
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ