เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ปรองดองหรือทำลาย?...

 

คงไม่มีคนไทยที่รู้จักรากเหง้าของตัวเองและแผ่นดินแม้สักคนเดียว
ที่ต้องการเห็นความขัดแย้งในสังคม
ขัดแย้งกันจนลุกลามใหญ่โตไปทั่วราชอาณาจักร ดังที่เป็นอยู่

เพราะหากปัญหายังดำเนินต่อไป
ความสูญเสียจะเป็นของใครคนใดคนหนึ่งหรือก็หาไม่...
คนไทยทุกคนคงตกต้องชะตากรรมคล้ายคลึงกันหมด

ยกเว้นพวกที่ลอยตัวและไร้เยื่อใยต่อแผ่นดิน...
ที่อาจจะหลีกลี้หนีไปเสวยสุข ณ แผ่นดินอื่น

 

ความสามัคคีของคนในชาติ
ซึ่งมีหลายฝ่ายออกมา "พูด"
และแม้แต่ขับขานเป็นบทเพลง...
วาทะคมคายทั้งในและนอกสภา
ตลอดไปถึงป้ายชักชวนให้สามัคคีตามสะพานลอยและที่ต่าง ๆ

แม้แต่บางคนที่เคยกระทำผิดมหันต์แล้ว ก็ยังมิวายเสนอหน้าอ้าปากเอ่ยอ้างว่า..
"ขอร้องทุกฝ่ายเลิกทิฐิ เห็นแก่ส่วนรวม แล้วมาเริ่มต้นกันใหม่ และขอให้ปรองดอง "

หากฟังเพียงผิวเผิน วาจาดังกล่าวงดงาม เสมือนดังปรารถนาดี

แต่อีกนัยหนึ่ง...
มันหมายถึงการทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรม
ทำลายนิติรัฐให้เป็นโมฆะ
ทำลายศรัทธาของปวงชนต่อรัฐ

แล้วต่อไปกฏหมายสูงสุดจะมีความหมายอะไร
ใครใคร่ทำสิ่งใดก็ทำ
ไม่มีกติกา ไม่มีขอบเขต

พาลจะกร่างกล่นแผ่นดิน

ทุกหัวระแหงรวบรวมพล ใช้มวลชนกดดันรัฐในทุกกรณี...
สมเหตุ สมผล หรือไม่ ใช้บรรทัดฐานใด
ต่างอ้างสิทธิ
สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แห่งความเป็น "ประชาธิปไตย"

กี่คราวครั้ง ที่สิทธินั้นมันเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่น
กระทบกระเทือนผู้อื่นให้ต้องเดือดร้อน
เช่นปิดถนน เรียกร้องโบนัส หรือเงินเดือนเพิ่ม ซึ่งเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม
หาได้เป็นประโยชน์กับชาติกับแผ่นดินไม่

การเคลื่อนไหวทางการเมือง
เพื่อพิทักษ์ประโยชน์ของปวงมหาประชาชน
เพื่อประโยชน์ประเทศชาติอย่างสุจริตใจ ย่อมเป็นการสมควร
หากรัฐกระทำการอันให้เกิดความเสียหายต่อชาติ และราษฎร

มิใช่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หน้าที่ของพี่น้องผองไทยคือการใช้วิจารณญาณ
ใช้เหตุผล คำนึงถึงผลที่จะตามมาภายภาคหน้าด้วย

ประเทศไทยมีเนื้อที่... ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร

ประชากร...ประมาณ ๖๔ ล้านคน มากเป็นอันดับ ๒๑ ของโลก

ประกอบด้วยเชื้อสายไทยประมาณร้อยละ ๗๕ ชาวจีนร้อยละ ๑๔ และเชื้อชาติอื่น ๆ อีกร้อยละ ๑๑

มีผู้อพยพทั้งถูกและผิดกฎหมายในประเทศไทยประมาณ ๒.๒ ล้านคน

พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทกว่าร้อยละ ๙๕

เพื่อนบ้านใกล้เคียง..ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศพม่า ประเทศมาเลเซีย

วัฒนธรรมหลักของไทย...ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย ประเทศจีน และประเทศทางตะวันตกประสมประสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

การปกครอง...ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ปัจจุบัน ประเทศไทยดำรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘ แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดรูปแบบองค์กรบริหารอำนาจทั้งสามส่วนดังนี้...

อำนาจนิติบัญญัติ มีรัฐสภา ซึ่งมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่ง และมาจากการสรรหาอีกส่วนหนึ่ง เป็นองค์กรบริหารอำนาจ


อำนาจบริหาร มีนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ตามคำกราบบังคมทูลของประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีซึ่งพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งตามคำกราบบังคมทูลของนายกรัฐมนตรี เป็นองค์กรบริหารอำนาจ


อำนาจตุลาการ มีศาล ซึ่งประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ซึ่งมาจากการคัดสรร เป็นองค์กรบริหารอำนาจ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาควบคู่ไปกับราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทางนิตินัย ประมุขแห่งรัฐได้แก่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ประมุขแห่งอำนาจอธิปไตยทั้งสาม ได้แก่

อำนาจนิติบัญญัติมีนายชัย ชิดชอบในฐานะประธานรัฐสภาเป็นประมุข

อำนาจบริหารมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นประมุข

และอำนาจตุลาการมีนายวิรัช ลิ้มวิชัยในฐานะประธานศาลฎีกา
นายชัช ชลวรในฐานะประธานศาลรัฐธรรมนูญ
และนายอักขราทร จุฬารัตนในฐานะประธานศาลปกครองสูงสุด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ประชากรหนึ่งแสนห้าหมื่นคนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน


อย่างไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนพึงตระหนักก็คือ

วันนี้เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรม
ทรงมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาแต่พวกเรามาโดยตลอดกว่า ๖๐ ปี
พระราชดำริ และโครงการณ์ต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงตรากตรำเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนทั้งแผ่นดินของพระองค์

ในขณะที่พระองค์ทรงชราภาพแล้ว
พวกเราทดแทนคุณพระองค์ท่านอย่างไรบ้าง?
เราเป็นพสกนิกรประเภทไหน?
ข้อมูลประเทศอ้างอิง...วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อ่าน: 480
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ