เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ปรากฏการณ์มูลหมูไหล..

 


ปัจจุบันเรามักได้ยินคำพูด หรือพบเห็นปรากฏการณ์ "ฝนตกขี้หมูไหล คนอัญไรมาพบกัน" บ่อย ๆ บางครั้งเกิดขึ้นใกล้ ๆ ตัว บางครั้งเกิดขึ้นภายในประเทศ บางครั้งไหลข้ามพรมแดนเลยทีเดียว

อะไรคือสาเหตุให้คนประเภทเดียวกัน มักมารวมตัวกัน?

ผลประโยชน์ และ..
พื้นฐานจริตจิตใจ รักชอบเกลียดชังในสิ่งเดียวกัน ใช่หรือไม่?!

คงต้องพิจจารณาย้อนกลับไปที่ต้นเหตุ
ว่าด้วย ความโลภ โกรธ หลง ราคะ ของแต่ละคนที่เหมือนกันหรือคล้ายกันนั่นเอง!

ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า...

...พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แล้วได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว

คือ

สัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธา ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่ไม่มีศรัทธา


สัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริ ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่ไม่มีหิริ


สัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะ ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่ไม่มีโอตตัปปะ


สัตว์จำพวกที่มีสุตะน้อย ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีสุตะน้อย


สัตว์จำพวกที่เกียจคร้าน ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่เกียจคร้าน


สัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืม ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีสติหลงลืม


สัตว์จำพวกที่มีปัญญาทราม ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีปัญญาทราม


แม้ในอดีตกาล ... แม้ในอนาคตกาล ... แม้ในปัจจุบันกาล


อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๑
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘

อ่าน: 313
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ