เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

กฐินหลวง และ กฐินพระราชทาน

 

กฐินหลวง

หมายถึงกฐินที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เสด็จพระราชดำเนินไปทอดถวายหรือ พระราชทานให้พระบรมวงศานวงค์และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวายยังพระอารามหลวงที่กำหนดไว้ ๑๖ วัด

๑. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๒. วัดบวรนิเวศวิหาร
๓. วัดมกุฎกษัตริยาราม
๔. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
๕. วัดสุทัศน์เทพวราราม 
๖. วัดเทพศิรินทราวาส
๗. วัดอรุณราชวราราม   ( ทางน้ำ )
๘. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
๙. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๐. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
๑๑. วัดราชาธิวาส
๑๒. วัดราชโอรสาราม
๑๓. วัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม
๑๔. วัดสุวรรณดาราราม   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕. วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

 

กฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทาน คือ กฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อนำไปถวายยังวัดหลวง วัดใดวัดหนึ่งนอกเหนือจาก ๑๖ วัดสำคัญ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน วัดหลวงมีจำนวนมาก

        จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตลอดจนคณะบุคคลองค์กร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เห็นสมควรรับพระราชทานผ้ากฐิน ไปถวายแทนพระองค์ และผู้ที่ได้รับพระราชทานผ้ากฐิน จะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาด้วยก็ได้

        ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับพระราชทาน ผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง จะต้องจองกฐินไว้ล่วงหน้าก่อน ในการนำผ้ากฐินพระราชทาน ไปถวายวัดหลวงแห่งใดแห่งหนึ่ง

        ผู้ที่นำไปจะต้องกล่าวถวายต่อหน้าหมู่สงฆ์ ณ วัดนั้น ว่า "ผ้ากฐินพระราชทาน กับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าน้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลด้วยไตรมาส ในอาวาสวิหารนี้ ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินพระราชทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ"

        ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดให้ไปติดต่อที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

        เมื่อจองกฐินเป็นที่เรียบร้อยและได้รับผ้าพระกฐินพระราชทานจากกรมการศาสนาแล้ว ควรถวายหลังวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระกฐินวันแรกแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูล..
onab.go.th
itti-patihan.com
ภาพ..dhammathai.org

อ่าน: 89
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ