เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูญ

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานถึง ๖๐ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นเวลานานกว่ากษัตริย์หรือพระราชาธิบดีประเทศใด ๆ รัฐบาลไทยและปวงชนชาวไทยซึ่งมีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อองค์พระประมุขของชาติ ก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีโดยจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งใหญ่ และนับได้ว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย รวมทั้งได้มีพระ ราชอาคันตุกะ ๒๕ ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวด้วย...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-07-2551  14:27    อ่าน: 4,744
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๗ ทรงประกาศสละราชสมบัติ
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๗ ทรงประกาศสละราชสมบัติ

มื่อพระยาพหลพลพยุหเสนากับพวกได้ทำการยึดอำนาจการปกครองโดยใช้ทหาร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ได้มีหนังสือมาอัญเชิญข้าพเจ้าให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ข้าพเจ้าได้รับคำเชิญนั้น เพราะเข้าใจว่า พระยาพหลพลพยุหเสนาและพวกจะสถาปนารัฐธรรมนูญตามแบบประเทศทั้งหลาย ซึ่งใช้การปกครองตามหลักนั้นเพื่อให้ประชาราษฎร์ ได้มีสิทธิที่จะออกเสียงในวิธีดำเนินการปกครองประเทศ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 26-07-2551  00:11    อ่าน: 2,785
หนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญรัชกาลที่ ๗ เสด็จกลับสู่พระนครของคณะราษฎร
หนังสือกราบบังคมทูลอัญเชิญรัชกาลที่ ๗ เสด็จกลับสู่พระนครของคณะราษฎร

ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประทับอยู่ ณ สวนไกลกังวล หัวหิน คณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร จึงได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเพื่ออัญเชิญให้เสด็จกลับสู่พระนคร และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป โดยในหนังสือกราบบังคมทูลนั้น มีข้อความดังต่อไปนี้...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 12-07-2551  21:24    อ่าน: 2,280
การสถาปนากระทรวงยุติธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางการศาลไทย
การสถาปนากระทรวงยุติธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางการศาลไทย

วิกฤตกาลทางการศาลทั้งสี่ประการดังกล่าวมาแล้วทำให้เกิดความเคลื่อนไหวที่จะปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลไทยโดยเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้ รัชกาลที่ ๕ ทรงตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องหามาตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศาลไทยใหม่หมด ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 14-06-2551  09:25    อ่าน: 1,841
วิกฤติกาลทางการศาลก่อนการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลฯ
วิกฤติกาลทางการศาลก่อนการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลฯ

สภาพสังคมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) มีความละเอียดและซับซ้อนพิสดารกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยามาก ระบบการศาลตามคตินิยมแบบไทยโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเคยเหมาะสมกับสังคมไทยสมัยก่อนมาระยะหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่กาลสมัยและเป็นเครื่องถ่วงความเจริญของสังคมอย่างมาก...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 12-06-2551  15:15    อ่าน: 3,413
ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนั้น พระองค์ทรงนำกฎหมายวิธีบัญญัติต่าง ๆ ของสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้บังคับโดยมิได้เปลี่ยนแปลกหลักกฎหมายเก่าแต่อย่างใด การชำระกฎหมายตราสามดวงในสมัยรัชกาลที่ ๑ เป็นเพียงการรวบรวมชำระกฎหมายให้บริสุทธิ์ขึ้นเท่านั้น...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 10-06-2551  09:53    อ่าน: 6,308
ประวัติและวิวัฒนาการกระบวนการยุติธรรมของไทย
ประวัติและวิวัฒนาการกระบวนการยุติธรรมของไทย

สมัยกรุงสุโขทัยเป็นสังคมที่ไม่สลับซับซ้อนและมีคนในสังคมจำนวนไม่มากนัก การปกครองบ้านเมืองมีลักษณะพ่อปกครองลูก ผู้เป็นพ่อเมืองมิใช่แต่เพียงปกครองเมืองเท่านั้น หากแต่ต้องชำระความของราษฎรด้วย พ่อเมืองหรือพระมหากษัตริย์จึงทรงใช้อำนาจตุลาการด้วยพระองค์เองโดยตรง ดังที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง บรรทัดที่ ๓๑ ด้านที่ ๑ ถึงบรรทัดที่ ๒ ด้านที่ ๒ “...ในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั้น ไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความ เจ็บท้องข้องใจ มันจักกล่าวถึง เจ้าถึงขุนบ่ไร้ ไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก เมื่อถามสวนความแก่มันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 07-06-2551  11:42    อ่าน: 3,302
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๒)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๒)

จากการที่มีบุคคลเสนอความคิดเห็นในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริในการต่าง ๆ อยู่แล้ว รวมทั้งความพยายามดึงพระราชอำนาจมาสู่พระมหากษัตริย์ และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงศูนย์แห่งอำนาจหมดสิ้นไปตามธรรมชาติมีผลให้มี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยได้ทรงกระทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบตามพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 16-05-2551  09:08    อ่าน: 4,111
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๑)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๑)

ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราช สมบัติทรงมีพระชนมายุพียง ๑๕ พรรษา ยังทรงพระเยาว์อยู่มากจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ตลอดเวลาที่ยังมิได้ทรงว่าราชการ ด้วยพระองค์เองได้ทรงขวนขวายเอาพระทัยใสในการศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ที่จำเป็นสาหรับผู้ บริหารประเทศ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 25-03-2551  00:54    อ่าน: 4,606
ทวารวดี
ทวารวดี

าสตราจารย์บวสเซอลีเย่ คิดว่า อาณาจักรทวาราวดีส่วนใหญ่คงจะตั้งอยู่บนดินแดนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น ลุ่มแม่น้ำท่าจีนและแม่กลอง จนกระทั่งถึงแถบเมืองเพชรบุรีทางทิศใต้ ศิลปะทวาราวดีมีแบบอย่างในการก่อสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากประติมากรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปยืนและธรรมจักร ซึ่งส่วนใหญ่มาจากดินแดนที่เป็นอาณาจักรทวาราวดีโดยเฉพาะจากจังหวัดนครปฐม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 18-01-2551  08:52    อ่าน: 10,524