เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยรัชกาลที่ ๔ (ตอนที่ ๒)
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยรัชกาลที่ ๔ (ตอนที่ ๒)

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงสร้างทางเศรษฐกิจสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเปลี่ยนแปลงไปมาก หลังจากที่ไทยทำสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง คือการลงนามในสัญญาเบาริ้งกับอังกฤษเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 08-01-2551  23:33    อ่าน: 3,832
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยรัชกาลที่ ๔ (ตอนที่ ๑)
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยรัชกาลที่ ๔ (ตอนที่ ๑)

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการลงนามในสัญญาทางไมตรีและการค้ากับประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ หลังจากนั้นชาติตะวันตกหลายชาติได้เข้ามาทำสัญญาลักษณะเดียวกันนี้ด้วย จากการลงนามในสัญญาดังกล่าว มีผลให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างขนานใหญ่ ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 17-12-2550  00:07    อ่าน: 8,948
การเมืองสมัยต้นรัตนโกสินทร์
การเมืองสมัยต้นรัตนโกสินทร์

สมัยต้นรัตนโกสินทร์สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดคลายความเป็นเทวราชาลงมาก กลายเป็นเน้นคติและรูปแบบของธรรมราชา อำนาจล้นพ้นมีแต่ทางทฤษฎี ทางปฏิบัติพระราชอำนาจถูกจำกัดด้วยสิ่งสำคัญบางประการ เช่น ทศพิธราชธรรม ระบบการควบคุมคนตามระบบไพร่ ที่ถือว่าพระมหากษัตริย์คือประมุขสูงสุดอยู่เหนือมูลนายทั้งปวง ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 14-11-2550  00:25    อ่าน: 6,333
การเมือง การปกครองฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๔
การเมือง การปกครองฯ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๔

สมัยรัชกาลที่ ๑ มีการจัดเก็บภาษีอากรเพียงไม่กี่ประเภท คืออากรสุรา อากรบ่อนเบี้ย อากรขนอน อากรตลาด อากรค่าน้ำ อากรสวน อากรสมพัตสร ค่านา ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2550  02:33    อ่าน: 8,324
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๓
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๓

สมัยต้นรัตนโกสินทร์เศรษฐกิจเป็นระบบเศรษฐกิจปิดที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมชาวไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ จะมีหัตถกรรมและอุตสาหกรรมบ้างก็เป็นส่วนน้อย และทำภายในครอบครัวเช่น เผาอิฐ ทอผ้า เครื่องจักสาน เครื่องปั้นดินเผา ทำเหมืองแร่เป็นต้น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 03-10-2550  18:12    อ่าน: 15,047
ปราสาทพระเทพบิดร
ปราสาทพระเทพบิดร

นับตั้งแต่พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมาตั้งยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยา มาจนกระทั่งสร้างพระบรมมหาราชวังและอารามหลวงภายในแห่งใหม่พร้อมกันนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ทรงดำริที่จะจัดระบบของพระนครใหม่ให้คล้ายคลึงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาให้มากที่สุด...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 07-09-2550  09:17    อ่าน: 5,398
กรมตำรวจไทย
กรมตำรวจไทย

กิจการตำรวจไทยได้รับการวางรากฐาน พัฒนาขอบข่ายอำนาจหน้าที่และทวีความ สำคัญมาโดยลำดับ นับตั้งแต่โบราณกาล มาถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ยุค ใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ ตำรวจไทยยุคต้น ตำรวจไทยยุคปฏิรูปการปกครอง ตำรวจไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 03-09-2550  13:30    อ่าน: 5,029
กองทัพอากาศไทย
กองทัพอากาศไทย

กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ ได้นำเครื่องบิน มาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๔ อันทำให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง ของกองทัพ ในสมัยนั้น พิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบิน ไว้เพื่อป้องกันภัย ที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหม จึงได้ตั้ง "แผนกการบิน" ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก ๓ คน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 03-09-2550  12:17    อ่าน: 3,729
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชายานารีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระชนนี พระนามเดิมเจ้าฟ้าชายกลาง ประสูติ ณ วันเสาร์เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะ ตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๖๒ ทรงเป็นต้นราชสกุล มาลากุล...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-08-2550  00:06    อ่าน: 2,635
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒

คนจีน เข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรัชกาลที่ ๑ ย้ายราชธานีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้สร้างพระราชวังใหม่ในย่านคนจีน คนจีนจึงย้ายไปอยู่ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ็ง นอกจากนั้นยังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามเมืองต่างๆ คนจีนอพยพเข้ามามากขึ้นโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่๓ ถึงรัชกาลที่ ๕ เพราะในจีนเกิดความไม่สงบ มีการจลาจลแย่งชิงอำนาจกันในกลุ่มผู้ปกครอง...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 15-08-2550  19:28    อ่าน: 10,772