เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นสมัยการสร้างชาติบ้านเมือง ให้รุ่งเรืองเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังคำกล่าวที่ว่า "ทำให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดี" ดังนั้นช่วงรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๓ เป็นสมัยที่ กรุงรัตนโกสินทร์เจริญรอยตามแบบกรุงศรีอยุธยา ทั้งทางด้านรูปแบบและการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 16-07-2550  19:34    อ่าน: 9,404
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองสมัยกรุงธนบุรี และ ต้นรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองสมัยกรุงธนบุรี และ ต้นรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๒

ปัญหาการขยายอำนาจของไทย ในด้านการขยายอำนาจของไทย พระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชประสงค์จะฟื้นอำนาจของไทย ที่มีต่อหัวเมืองอื่นที่สำคัญคือ กัมพูชา ลาว และหัวเมืองทางใต้ กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ขณะเดียวกันญวนเข้าแทรกแซงการเมืองภายในกัมพูชาอยู่ด้วย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2551  14:18    อ่าน: 9,119
ทหารอาสาต่างชาติในสยามประเทศ
ทหารอาสาต่างชาติในสยามประเทศ

ประเทศไทยมีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารตลอดมาตั้งแต่โบราณกาล และได้กลายเป็นพลเมืองไทยไปเป็นอันมาก ทั้งนี้เพราะ แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีน้ำพระทัยเมตตากรุณาอย่างกว้างขวาง แก่ชนทุกชาติทุกภาษา ที่หนีร้อนจากถิ่นเดิม มาพึ่งเย็นในราชอาณาจักรไทยโดยสุจริต และที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบกับชนชาวไทย ก็ไม่ได้มีรังเกียจเดียดฉันท์ชาวต่างชาติ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 11-10-2551  00:32    อ่าน: 6,260
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองสมัยกรุงธนบุรี และ ต้นรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๑
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองสมัยกรุงธนบุรี และ ต้นรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๑

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ แล้ว พม่าใช้เวลาในการรวบรวมผู้คนและทรัพย์สมบัติของกรุงศรีอยุธยา ๙-๑๐วัน แล้วตั้งให้สุกี้พระนายกองตั้งอยู่ที่ค่ายโพธึ์สามต้นดูแลความเรียบร้อย รวบรวมคนไทยที่ยังเหลือตกค้าง และทรัพย์สินส่งไปเมืองพม่า สภาพบ้านเมืองหลังจากเสียแก่พม่าแล้ว...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 30-01-2551  09:25    อ่าน: 8,115
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๘
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๘

อาณานิคมของสเปนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือฟิลิปปินส์ เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และศูนย์เชื่อมการค้าระหว่างเม็กซิโกกับจีน แม้สเปนจะมีศูนย์กลางการค้าที่ฟิลิปปินส์ แต่การค้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ราบรื่นนัก สเปนมีปัญหาขัดแย้งกับจีนเรื่องผลประโยชน์จนทำสงครามกัน เช่นใน พ.ศ. ๒๑๓๓-๒๑๔๓ เรื่องฟิลิปปินส์ และฟอร์โมซา การพ่ายแพ้อังกฤษในยุทธนาวีอามาดา (spanish Amada) พ.ศ. ๒๑๓๑ ทำให้อังกฤษมีอำนาจทางทะเลแทนที่สเปน ต่อมา พ.ศ. ๒๑๘๖ กองทัพสเปนพ่ายแพ้ฝรั่งเศสในสงครามสามสิบปี ( พ.ศ. ๒๑๖๑ -๒๑๙๑ )...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 08-01-2551  09:38    อ่าน: 7,061
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๗
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๗

ก่อนที่ชาวตะวันตกจะเดินทางมายังทวีปเอเชียในพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเมื่อเปรียบเทียบกับอาณาจักรเพื่อนบ้านทั้งหลายแล้ว อาณาจักรกรุงศรีอยุธยามีความมั่นคงในทุก ๆ ด้านมากกว่าเพื่อน เพราะระยะนั้นอาณาจักรพุกามสิ้นสุดแล้วอาณาจักรตองอูกำลังเริ่มสะสมอำนาจ ส่วนกัมพูชาเป็นยุคเสื่อม นครธมกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนญวนแม้จะได้ครอบครองจามปาแล้ว แต่ยังมีความยุ่งยากภายใน ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 30-01-2551  09:25    อ่าน: 10,410
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๖
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๖

ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นมีมาแล้วตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัย เพราะดินแดนไทยปัจจุบัน อยู่ในเส้นทางจาริกแสวงบุญของพระสงฆ์ญี่ปุ่นผู้เดินทางไปศึกษาธรรมเนียมในอินเดียและจีน สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเอกสารของญี่ปุ่นกล่าวถึงเรือสินค้าไทยที่คณะทูตไทยไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนและได้แวะท่าเรือญี่ปุ่น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 26-12-2550  16:05    อ่าน: 12,935
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๕
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๕

ประวัติศาสตร์ไทยและลาวมีความสัมพันธ์กันมาแต่โบราณ ตำนานได้กล่าวว่าขุนบรมแห่งเมืองหนองแส (ตาลีฟู) เป็นบรรพบุรุษของชนชาติลาว โอรสของขุนบรมได้ไปสร้างเมืองต่างๆ ทางตอนใต้หลายเมือง และสมัยอาณาจักรสุโขทัยดินแดนลาวอยู่ในอำนาจของสุโขทัยดังปรากฏในศิลาจารึกดังกล่าวแล้วในบทว่าด้วยอาณาจักรสุโขทัย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-11-2550  08:58    อ่าน: 6,939
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๔
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๔

ความสัมพันธ์กับพม่าส่วนใหญ่ เป็นไปในรูปของความขัดแย้งกัน มีการทำสงครามตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีรวม ๒๔ ครั้ง ส่วนใหญ่พม่าเป็นฝ่ายรุกราน กรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายตั้งรับ มีเพียงสองรัชกาลเท่านั้น ที่กรุงศรีอยุธยามีโอกาสแต่งทัพไปรบถึงอาณาจักรพม่า คือ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สาเหตุของสงครามสรุปได้ ๒ ประการ คือ ประการแรก มีสาเหตุมาจา กอาณาจักรมอญ และ อาณาจักรล้านนาไทย ประการที่ ๒ ความมีฐานะเท่าเทียมกัน จนเป็นคู่แข่งแย่งชิงความเป็นใหญ่...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 05-11-2550  17:52    อ่าน: 13,217
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๓
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๓

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีทั้งลักษณะเป็นไมตรีกันและมีความขัดแย้งจนทำสงครามต่อกันผสมผสานกันไปตามสถานการณ์...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 13-07-2550  00:05    อ่าน: 6,911