เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๒
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๒

ศาสนาและความเชื่อของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติและไสยศาสตร์เป็นแบบเอนิมิซึม(Animism) ต่อมารับวัฒนธรรมอินเดีย อิสลาม และตะวันตกตามลำดับ ลักษณะการรับวัฒนธรรมเป็นแบบนำบางส่วนมาประยุกต์ปรับให้เข้ากับความเชื่อดั้งเดิมและเลือกสรรบางส่วนที่เหมาะสมมา บางส่วนไม่เหมาะสมก็ไม่รับไว้ เช่น ระบบวรรณะ ส่วนศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-03-2550  06:18    อ่าน: 8,067
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๑
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๑

ผลกระทบของระบบไพร่ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การควบคุมคนตามระบบไพร่เป็นกลไกทางการเมืองการบริหารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเศรษฐกิจ การป้องกันประเทศ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-11-2549  21:40    อ่าน: 6,878
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๐
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๐

สังคมของชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นสังคมภายใต้ ระบบไพร่ ระบบไพร่ เป็น ลักษณะของการควบคุมคนและจัดระเบียบกำลังคน ที่มุ่งอำนวยให้การรวบรวมคนเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการจัดสรรคนมาใช้ประโยชน์ให้อาณาจักรพัฒนาต่อไปอย่างมั่นคง เพราะการควบคุมและจัดสรรประโยชนจากกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีอำนาจทางการเมือง นอกจากนั้น ยังมุ่งเอื้ออำนวยให้การรวบรวมกำลังคนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการทำสงคราม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 16-11-2549  09:10    อ่าน: 11,522
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๙
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๙

ชนชั้นในสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระมหากษัตริย์ มียศลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั่วคนจะกลายเป็นสามัญชน แสดงว่าชนชั้นในสังคมไทยไม่แน่นอนตายตัว ชนชั้นเจ้านายลดลงมาเป็นสามัญชนในที่สุด พระบรมวงศานุวงศ์ยังมีการแบ่งกันเป็นชั้นๆ ตามชาติกำเนิด ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  01:48    อ่าน: 9,760
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๘
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๘

นไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจะอยู่กันเป็นชุมชนริมแม่น้ำลำคลอง บ้านเรือน เป็นหลังย่อมๆ สูงประมาณ ๑๓ ฟุต เพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำท่วม และนั่งเล่นในฤดูร้อน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ลักษณะสังคมครอบครัวเป็นแบบครอบครัวใหญ่ ภายในครอบครัวประกอบด้วย หัวหน้าครอบครัว ภรรยา ลูก...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  00:22    อ่าน: 9,538
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือ มีกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กองทัพไทยในสมัยนั้นมีเพียงทหารเหล่าเดียวมิได้แบ่งแยกออกเป็น กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ อย่างเช่นในสมัยปัจจุบัน หากยาตราทัพไปทางบก ก็เรียกว่า ทัพบก หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกว่า ทัพเรือ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:23    อ่าน: 8,067
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๒
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๒

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งชั้นสูงในกองทัพบก ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจนหมด และได้มีการบรรจุบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้บัญชาการทหารบก และ นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการ อย่างไรก็ตามงานในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทหารบกกลับอยู่ในมือของ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:22    อ่าน: 2,638
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๑
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๑

กองทัพบก นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทย และเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา แต่ประวัติความเป็นมาของกองทัพบกตั้งแต่เริ่มแรกว่ามีที่ตั้งอยู่แห่งใด และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างใดนั้น ยังไม่มีท่านผู้ใดเรียบเรียงไว้ กรมยุทธการทหารบกพิจารณาเห็นว่า การปฏิรูปการทหารบกของไทยเป็นแบบตะวันตก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือต้นแบบของกิจการทหารบกสมัยปัจจุบัน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:17    อ่าน: 2,754
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม

กิจการทหารของชาติ ได้ก่อกำเนิดมาพร้อม ๆ การกำเนิดของชาติไทย ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดระบบการทหารให้ทัดเทียม...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:12    อ่าน: 1,660
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๗
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๗

การค้าต่างประเทศ หากพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์จะเห็นว่าอยุธยามิได้ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้า การเดินเรือที่สำคัญของชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป-อินเดีย-จีน-ญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่อยู่ลึกเข้ามาในอ่าวไทย แต่อยุธยากลับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญได้นั้น เพราะอยุธยามีข้อดี...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:05    อ่าน: 15,170