เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๓
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๓

ฉบับที่ ๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีทั้งหมด ๒๙ มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. กำหนดให้มีสภาเดียว คือ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีสมาชิกจำนวน ๓๐๐-๔๐๐ คน แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 22-10-2549  18:45    อ่าน: 3,438
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๖
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๖

เศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๒ ระดับคือ เศรษฐกิจในระดับล่าง หมายถึงสภาวะการทำมาหากินของราษฎร และเศรษฐกิจระดับรัฐ หมายถึงการจัดเก็บผลประโยชน์เข้าแผ่นดิน เช่น การบริหารและการจัดเก็บภาษีอากร รายได้จากการค้าระหว่างประเทศเป็นต้น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  18:27    อ่าน: 12,753
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๒
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๒

ฉบับที่ ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒. ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ มีทั้งหมด ๑๘๘ มาตรา ๑๑ หมวด หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด ๕ แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด ๖ อำนาจนิติบัญญัติ หมวด ๗ อำนาจบริหาร ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 22-10-2549  18:25    อ่าน: 5,809
กำเนิดลายสือไทย
กำเนิดลายสือไทย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ (พุทธศักราช ๑๘๒๖) นับมาถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ ๗๐๐ ปีพอดี ในระยะเวลาดังกล่าว ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสืบต่อกันมา ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:07    อ่าน: 11,283
ความเป็นมาของชนชาติไทย ตอนที่ ๑
ความเป็นมาของชนชาติไทย ตอนที่ ๑

คำว่า ไทย เป็นชื่อรวมของชนเผ่ามองโกล ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นหลายสาขา เช่น ไทยอาหม ในแคว้นอัสสัม ไทยใหญ่ ไทยน้อย ไทยโท้ ในแคว้นตั้งเกี๋ย อุปนิสัยปกติมักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติ และความเป็นอิสร ความเจริญของชนชาติไทยนี้ สันนิษฐานว่า มีอายุไร่เรี่ยกันมากับความเจริญของ ชาวอียิปต์ บาบิโลเนีย และอัสสิเรียโบราณ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:06    อ่าน: 9,380
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๕
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๕

รูปแบบการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ใช้มาจนถึงสมัยฉมเด็จพระรามมาธิบดีที่ ๒ จึงได้ปรับปรุงอีกบ้างเพื่อให้เหมาะกับสภาวการณ์ ปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับปรุงคือ ประการแรกได้แนวคิดจากชาวโปรตุเกส ซึ่งเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาโดยมาเป็นทหารรับจ้างในกองทัพช่วยรบกับพม่า พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบทางทหารให้รวมทั้งนำอาวุธปืนและกระสุนดินดำมาใช้ในกองทัพด้วย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 23-10-2549  20:54    อ่าน: 3,639
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๔
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๔

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากเมืองลูกหลวง ที่มักกระด้างกระเดื่องเพราะเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ส่งไปปกครองนั้น มีอำนาจควบคุมกำลังคนได้มาก จนท้าทายพระราชอำนาจได้ ดังนั้นจึงทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยการขยายเขตราชธานี หัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอก ออกไปให้กว้างขวางกว่าเดิม เลิกใช้หลักเกณฑ์ที่ให้เมืองในวงราชธานีอยู่ห่างจากราชธานีในระยะทาง ๒ วันเสีย ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  23:24    อ่าน: 5,053
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๓
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๓

มเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ยกกองทัพไปตีได้นครธมราชธานีของเขมร ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ และรัชกาลนี้ยังได้รวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ อาณาเขตกรุงศรีอยุธยาจึงขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิมมาก ดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๙๙๑ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  23:24    อ่าน: 4,487
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 28-06-2549  21:21    อ่าน: 11,894
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๒
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๒

มัยกรุงศรีอยุธยาระยะแรกกำหนดโดยถือเอารูปแบบการปกครองที่มีแนวเดียวกัน คือ ตั้งแต่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชานีสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จนถึง สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) แบ่งการปกครองออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 13-08-2549  16:39    อ่าน: 6,523