เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๒
เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๒

พงศาวดารเหนือระบุถึงเมืองละโว้ว่าเริ่มสร้างมาตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๑ (ประมาณ พ.ศ.๑๐๐๐-๑๑๐๐) โดยพระยากาฬวรรณดิศ ได้มีผู้กล่าวว่าละโว้คงมีสภาพเป็นบ้านเมืองร่วมสมัยมากับอาณาจักรทวารวดี ที่อู่ทองและนครปฐม แต่เมื่อพิจารณาที่ตั้งของอาณาจักรแล้ว ละโว้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรทวารวดีก็ได้ เนื่องจากมีหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลทางศิลปกรรมของทวารวดีครอบคลุมไปถึงแถบเมืองนครสวรรค์...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 30-05-2549  14:17    อ่าน: 6,405
เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๑
เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๑

ก่อนที่จะมีหลักฐานข้อมูลแน่ชัดว่าคนไทยเข้ามาจัดการปกครองดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ปรากฏว่าดินแดนดังกล่าวได้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองต่างๆอยู่หลายเมือง หลักฐานข้อมูลที่กล่าวถึงการก่อตั้งเมืองต่างๆ นั้นอยู่ในรูปของจดหมายเหตุ ศิลาจารึก ตำนาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 30-05-2549  14:01    อ่าน: 3,975
สมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยสังเขป
สมัยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยสังเขป

ปัญหาเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทย ได้เป็นที่สนใจศึกษาค้นคว้ากันมานานทั้งโดยนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ก็ยังมีการโต้แย้งและหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม แนวความคิดและหลักฐานข้อมูลเรื่องถิ่นเดิมของชนชาติไทยในประเทศจีนก็ยังคงเป็นข้อมูลหลักฐานในการพิจารณาอยู่ ซึ่งอาจจะสรุปแนวความคิดในเรื่องนี้ได้คือ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 26-05-2549  09:42    อ่าน: 10,656
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยโดยสังเขป
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยโดยสังเขป

การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยศาสตราจารย์ฟริทซ์ แซะระสิน ( Fritz Sarasin) ได้เข้ามาสำรวจและขุดค้นตามถ้ำต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลพบุรี และราชบุรี ผลจากการสำรวจและขุดค้นในครั้งนั้นได้พบเครื่องมือหินกะเทาะทำจากหินกรวดหลายชิ้น พบเศษภาชนะดินเผา และเครื่องมือทำด้วยกระดูก ฯลฯ ผู้พบเครื่องมือหินกะเทาะได้ตั้งชื่อเครื่องมือหินนั้นว่า ไซแอมเมียน(Siamian)...

บันทึกโดย: ศีตาลี    วันที่: 25-05-2549  12:08    อ่าน: 16,366
ประเทศไทย (สยาม) ข้อมูลทั่วไป
ประเทศไทย (สยาม) ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเดิมของประเทศไทย คือ สยาม ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ประเทศไทย (ไทย หมายถึง เสรีภาพ) ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนหรือเอเชียใต้ พรมแดนทิศตะวันออกจรดลาวและเขมร ทางใต้จรดอ่าวไทยและมาเลเชีย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-05-2549  20:05    อ่าน: 1,629
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๔
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๔

ร่างรัฐธรรมนูญของนายเรมอนด์ สตีเวนส์ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศแล้วเสร็จถวายรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ร่างของนายสตีเวนส์ส่งหลังจากร่างของพระยากัลยา ณ ไมตรี...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-05-2549  19:31    อ่าน: 1,984
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๓
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๓

รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘) การขึ้นครองราชย์ของรัชกาลที่ ๖ เป็นไปโดยราบรื่น เพราะรัชกาลที่ ๕ ได้ ทรงตั้งเป็นสยามมงกุฎอยู่ก่อนแล้ว บ้านเมืองได้รับการพัฒนาไปมากในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-05-2549  19:31    อ่าน: 2,620
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๒
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๒

เมื่อรัชกาลที่ ๔ สวรรคตนั้นพระโอรสที่เป็นเจ้าฟ้าองค์ที่มีพระชนม์มายุมากที่สุด คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิตประชานาถ ตอนนั้นมีพระชนม์มายุ ๑๕ พรรษา การประชวรของรัชาลที่ ๔ นั้น สืบเนื่องจากท่านไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ติดไข้มาเลเรียมา ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 20-05-2549  15:57    อ่าน: 3,045
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๑
ประเทศไทย (สยาม) ตอนที่ ๑

สยามเมื่อกาลก่อน หรือประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ซึ่งมีประเทศอินเดียทางทิศตะวันตกและ จีนทางทิศตะวันออก ประเทศไทยมีพรมแดนด้านทิศตะวันออกจรดลาวและเขมร ทางใต้จรดอ่าวไทยและมาเลเชีย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 11-05-2549  12:59    อ่าน: 2,633