เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

เจดีย์
เจดีย์

เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง ๔ พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 09-02-2552  16:25    อ่าน: 3,090
นิกายในพุทธศาสนา
นิกายในพุทธศาสนา

พุทธศาสนา มี ๒ นิกาย คือ นิกายหินยาน (เถรวาท) และมหายาน ๑. นิกาย หินยาน หรือ เถรวาท (รูปแบบดั้งเดิม)ซึ่งหมายถึงยานน้อย ยึดถือหลักพระธรรมวินัยดั้งเดิม โดยหลังจากพุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน มหากัสสปะเถระและสาวกผู้ได้เคยสดับฟังคำสั่งสอนของพระองค์จำนวน ๕๐๐ รูป ก็ประชุมทำสังคายนากัน ณ ถ้ำสัตบรรณคูหา ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 17-11-2549  13:53    อ่าน: 7,154
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์

เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธศาสนา เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการพร้อม ๆ กับชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในเบื้องต้นนั้น ชาวอารยันนับถือภูติผีปีศาจ นับถืออำนาจของธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:19    อ่าน: 6,346
ความเป็นมาของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ความเป็นมาของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เมื่อเอ่ยถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยความรู้สึกและความเข้าใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นงานประจำปีของคนมุสลิมในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางความคิดกันอยู่บ้างในบางกลุ่ม ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่มีมาช้านานทั่วโลก ...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 22-10-2549  19:08    อ่าน: 4,189
ตำนานองค์พระปฐมเจดีย์
ตำนานองค์พระปฐมเจดีย์

พระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) มีบุตรชื่อว่าพระยาพาน เมื่อแรกเกิดโหนได้ทำนายเอาไว้ว่า ทารกนี้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำทารกนั้นไปทิ้งเสียในป่า แต่บังเอิญ ยายหอมซึ่งเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำอยู่แถวป่า ได้ไปเจอเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:01    อ่าน: 4,304
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

คำว่า อิสลาม แปลตามศัพท์ว่า การยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" แปลว่า ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 22-10-2549  18:59    อ่าน: 8,014
ศาสนาในสยามประเทศ ตอนที่ ๒
ศาสนาในสยามประเทศ ตอนที่ ๒

ศาสนาหมายถึงลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์ เป็นคำสั่งสอนและข้อบังคับ ปฏิบัติ ซึ่งมนุษย์นำมายึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม แม้ศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจำชาติและประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยอย่างยิ่ง องค์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 23-05-2549  09:33    อ่าน: 5,589
ศาสนาในสยามประเทศ ตอนที่ ๑
ศาสนาในสยามประเทศ ตอนที่ ๑

หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้น ในตระกูลกษัตริย์ราชวงศ์ "ศากยะ" ณ เมืองกบิลพัสดุ์ ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล) เมื่อพระองค์ได้ทรงออกผนวช และทรงตรัสรู้ อริยสัจจ์ ความจริงอันสูงสุดแล้วนั้น พระองค์ได้ทรงจาริกเผยแผ่พระธรรมไปยังที่ต่างๆของประเทศอินเดีย และมีผู้เลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพระองค์จำนวนมาก แม้หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-05-2549  17:51    อ่าน: 6,918