เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

วันภาษาไทยแห่งชาติ...
วันภาษาไทยแห่งชาติ...

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติ เพราะภาษาเป็นสื่อให้ติดต่อกัน และทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยึดคนทั้งชาติ ดังข้อความพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งในเรื่อง ความเป็นชาติโดยแท้จริง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ว่า...

บันทึกโดย: หัตถาบูรพา    วันที่: 03-07-2549  12:31    อ่าน: 2,601
วิธีเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง
วิธีเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง

การที่จะเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนัง อันได้แก่ฝาผนังพระที่นั่ง พระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร หอไตร หอพระ หรือบานประตู หน้าต่าง ฯลฯ ก่อนที่จะทำการเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังนั้น ท่านบรมครูสมัยดั้งเดิม ท่านได้มีแบบแผนและกรรมวิธี ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 02-07-2549  03:15    อ่าน: 3,947
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครู

การไหว้ เป็นการแสดงถึงความ สำนึกที่ดีงาม โดยเฉพาะเรามักจะกระทำแก่สิ่งของ หรือบุคคลที่มีความสำคัญแทบทั้งสิ้น เช่นนักเรียนประกอบพิธีไหว้ครู ก็เพราะนักเรียนเห็นว่า ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเขา คือเป็นผู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้และเป็นปูชนียบุคคล ครูอาจารย์จึงเป็นบุคคล...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 05-06-2549  15:38    อ่าน: 1,459
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ความรู้เรื่องวัฒนธรรม

พระยาอนุมานราชธน (๒๔๓๑ - ๒๕๑๒) นักปราชญ์สำคัญของชาติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ให้ความหมาย เนื้อหา ประเภท ลักษณะความเจริญแห่งวัฒนธรรม ความเป็นไปแห่งวัฒนธรรม ระยะแห่งวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 05-06-2549  13:07    อ่าน: 2,223
วัฒนธรรมโรแมนติกมรดก ที่ไม่สิ้นในถิ่นไทย
วัฒนธรรมโรแมนติกมรดก ที่ไม่สิ้นในถิ่นไทย

หากพิจารณาย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็นยุคใดในสุวรรณภูมินี้ก็ตาม เราคงต้องยอมรับว่า อารย ธรรมชมพูทวีปนั้น มีบทบาทที่สำคัญยิ่งในภูมิภาคนี้ และไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชาวเอเชียจะรับวัฒนธรรมของชาวเอเชียด้วยกัน ความกลมกลืนอันนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญจนเราเชื่อกันว่า ความเจริญรุ่งเรืองได้ถึงซึ่งความสูงสุดในยุคสมัยกรุงสุโขทัย แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลทางความคิดจากพุทธศาสนานั้น ...

บันทึกโดย: หัตถาบูรพา    วันที่: 05-06-2549  12:20    อ่าน: 4,307
 
2