เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 04-09-2550  21:08    อ่าน: 4,463
พระราชอุทยานสราญรมย์
พระราชอุทยานสราญรมย์

พระราชอุทยานสราญรมย์ คือ นิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สร้างใน พ.ศ. ๒๔๐๙ ตรงบริเวณตึกดินเก่า เพื่อเป็นที่ประทับหลังทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้ว แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:50    อ่าน: 4,472
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์

นอกจากพระพุทธไสยาสที่งดงามแล้ว ตุ๊กตาจีนหรือ รูปสลักหินจีนที่ตั้งประดับตามซุ้มประตูต่างๆภายในวัดโพธิ์ ก็ถือเป็นประติมากรรมที่งดงามดูน่าเกรงขาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพธิ์ด้วยเช่นกัน...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:41    อ่าน: 3,282
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คำว่า "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงการมีเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบทั้งวัด แทนที่จะมีแค่ เสมารอบ ๆ พระอุโบสถเท่านั้น และที่น่าสนใจอีกอย่างคือกระเบื้องเบ็ญจรงค์ ทั้งพระอุโบสถ วิหารและเจดีย์ ระเบียงแก้ว ล้วนตกแต่งด้วย ลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งสิ้น และทุกแผ่นเขียนด้วยมือ และออกแบบรูปทรงกระเบื้องขนาดต่างๆ ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าเจดีย์ ระเบียง พระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงอ่อนช้อย แต่ทุกอย่างลงตัว...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:32    อ่าน: 2,504
โครงการศิลปาชีพฯ
โครงการศิลปาชีพฯ

ตลอดระยะเวลาร่วม 50 ปีที่ผ่านมา จากจุดเริ่มต้นที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นครั้งแรก และทรงริเริ่มให้มีการฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จนกระทั่งก่อตั้งเป็น "มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละภูมิภาค...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  21:12    อ่าน: 7,978
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต (พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ)
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งอภิเษกดุสิต (พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพ)

ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันตก รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเป็นท้องพระโรงของวังสวนดุสิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นพระที่นั่งไม้ชั้นเดียว สถาปัตยกรรมเป็นแบบขนมปังขิง (Ginger-bread) ประกอบด้วยไม้ฉลุอย่างงงาม ประดับกระจกสี ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-06-2549  14:35    อ่าน: 2,078
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ
พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรปในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่สวนและนาระหว่างคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดสร้างเป็นอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแห่งนี้ว่า สวนดุสิต...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-06-2549  14:22    อ่าน: 4,325
พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิพิธภัณฑ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพฯ สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่จะให้อนุรักษ์ อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียง "บ้าน" ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ จึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 18-06-2549  18:50    อ่าน: 4,890
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วังวรดิศเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๕๗ ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย" และทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการ ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยองค์การ UNESCO แห่งสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ ผลงานของหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ตลอดพระชนม์ชีพมีถึง ๑,๐๕๐ เรื่อง...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 15-06-2549  17:24    อ่าน: 5,416
พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน
พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน

พิพิธภัณฑ์ตำหนักปลายเนิน ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามสี่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ลักษณะอาคาร เป็นบ้านเรือนไทย ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงยกพื้นโล่ง เสาโครงสร้างชั้นล่างเป็นเสาปูน ส่วนตัวเรือนเป็น ไม้ทั้งหมดหลังคาจั่วปีกนก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา เป็นลักษณะของเรือนไทยประเพณีทั้งหลัง การวางผังต่างไปจากเรือนไทยโบราณทั่วไป ...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 15-06-2549  17:05    อ่าน: 2,817