เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๖)

ผลจากสนธิสัญญาเบาริ่ง ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็นการผลิตเพื่อการค้า โดยเฉพาะข้าวเป้นสินค้าออกที่มีความสำคัญขึ้นโดยลำดับ คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ ไทยส่งข้าวออกนอกคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด และปีต่อ ๆ มาจากมุลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของปี ๒๔๔๐ ไทยส่งข้าวออกร้อยละ ๗๖.๕๙ ปี ๒๔๔๑ส่งข้าวออกร้อยละ ๗๙.๖๘ (ปีนี้ส่งข้าวออกน้อยลงแต่มูลค่าข้าวสูงขึ้นเพราะขายข้าวได้ราคาดี)...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-06-2552  12:10    อ่าน: 3,555
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่๕)

ผลจากการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้ากับพระเทศตะวันตกโดยเฉพาะกับพระเทศอังกฤษ คือสัญญาเบาริ่ง มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการคุกคามของมหาอำนาจอังกฤษและฝรั่งเศส ที่ใช้ข้ออ้างความล้าหลังของคนไทย เช่นทางด้านการศาล การภาษีอากร การบริหารหัวเมืองชายแดน...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-05-2552  23:46    อ่าน: 3,850
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๔)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนแปลงโดยการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นในรูปของสุขาภิบาล จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและสร้างการสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยใช้เงินรายได้ที่เก็บจากภาษีโรงเรือนท้องถิ่นนั้น สุขาภิบาลเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นฐานของการบริหารแบบเทสบาล คือในเขตสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ได้รับเลือกจากประชาชนให้มาบริหารกิจการของสุขาภิบาลภายใต้การควบคุมของรัฐบาล โดยจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 20-02-2552  12:28    อ่าน: 5,700
เจดีย์
เจดีย์

เจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึกถึง สถูป หมายถึงสิ่งก่อสร้างเหนือหลุมฝังศพ หรือสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิธาตุของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้ลูกหลานและผู้เคารพนับถือได้สักการบูชา ถือกันว่ามีบุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะของมหาชนอยู่เพียง ๔ พวก เรียกว่า ถูปารหบุคคล...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 09-02-2552  16:25    อ่าน: 3,114
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)
การเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่ ๕ (ตอนที่ ๓)

การเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลาง เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินตามพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๐ ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการเสียใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ ส่วน หรือ ๑๒ กรม ดังนี้ ๑.กรมมหาดไทย บังคับบัญชาทั้งหัวเมืองเหนือและเมืองลาวประเทศราช ๒.กรมพระกลาโหม บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายตะวันออก ตะวันตก และเมืองประเทศราชมลายู...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-01-2552  14:13    อ่าน: 4,145
๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า
๑๐๐ ปี พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่ที่ลานพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ที่กรุงปารีส ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซเซอร์ เฟรสฟอร์เดอร์ ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 10-10-2551  22:47    อ่าน: 2,653
ศาลาเฉลิมกรุง
ศาลาเฉลิมกรุง

ศาลาเฉลิมกรุง หรือ "เฉลิมกรุง" เป็นโรงมหรสพหลวง ตั้งอยู่บน เลขที่ ๖๖ ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ เดิมเป็นโรงภาพยนตร์ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เปิดฉายภาพยนตร์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๖ (สมัยรัชกาลที่ ๗). ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๘ (รัชกาลที่ ๘) ได้ใช้เป็นที่แสดงละครและดนตรี เนื่องจากไม่มีภาพยนตร์ฉาย....

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 03-10-2551  16:26    อ่าน: 2,822
รวมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ
รวมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ

ตามนัย พระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้กำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติที่สำคัญ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 10-09-2551  10:49    อ่าน: 3,447
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศสยาม
การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในประเทศสยาม

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย คณะราษฎรโดยคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร ได้มีการแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้น จำนวน ๗๐ คน นับว่าประเทศสยามมีผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้เริ่มมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ ห้องโถงชั้นบนพระที่นั่งอนันตสมาคม...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-07-2551  17:20    อ่าน: 2,337
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูญ
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยตามรัฐธรรมนูญ

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนานถึง ๖๐ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นเวลานานกว่ากษัตริย์หรือพระราชาธิบดีประเทศใด ๆ รัฐบาลไทยและปวงชนชาวไทยซึ่งมีความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อองค์พระประมุขของชาติ ก็ได้ร่วมกันแสดงความยินดีโดยจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยอย่างยิ่งใหญ่ และนับได้ว่าเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย รวมทั้งได้มีพระ ราชอาคันตุกะ ๒๕ ประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวด้วย...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-07-2551  14:27    อ่าน: 4,742