ประกันภัยรถยนต์
 
 เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๓
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๓

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยกรุงศรีอยุธยา มี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีทั้งลักษณะเป็นไมตรีกันและมีความขัดแย้งจนทำสงครามต่อกันผสมผสานกันไปตามสถานการณ์...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 13-07-2550  00:05    อ่าน: 6,911
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๒
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๒

ศาสนาและความเชื่อของคนในสมัยกรุงศรีอยุธยา เหมือนกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั่วไป ที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติและไสยศาสตร์เป็นแบบเอนิมิซึม(Animism) ต่อมารับวัฒนธรรมอินเดีย อิสลาม และตะวันตกตามลำดับ ลักษณะการรับวัฒนธรรมเป็นแบบนำบางส่วนมาประยุกต์ปรับให้เข้ากับความเชื่อดั้งเดิมและเลือกสรรบางส่วนที่เหมาะสมมา บางส่วนไม่เหมาะสมก็ไม่รับไว้ เช่น ระบบวรรณะ ส่วนศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-03-2550  06:18    อ่าน: 8,067
สีผสมอาหารจากสมุนไพร
สีผสมอาหารจากสมุนไพร

อาหารหลากสี สวยงามที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบัน ล้วนมีสารปรุงแต่งสีให้ดูสวย ซึ่งอาจจะมีอันตรายเคลือบแฝง หากผู้ผลิตนำสีที่ไม่ใช่สีผสมอาหารมาปรุงแต่ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ สีผสมอาหารจึงควรเป็นสีที่ได้จากสมุนไพร ซึ่งปลอดภัยในการรับประทาน และยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย...

บันทึกโดย: แม่อบเชย    วันที่: 23-11-2549  12:32    อ่าน: 3,723
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๑
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๑

ผลกระทบของระบบไพร่ที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การควบคุมคนตามระบบไพร่เป็นกลไกทางการเมืองการบริหารที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเศรษฐกิจ การป้องกันประเทศ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 19-11-2549  21:40    อ่าน: 6,878
นิกายในพุทธศาสนา
นิกายในพุทธศาสนา

พุทธศาสนา มี ๒ นิกาย คือ นิกายหินยาน (เถรวาท) และมหายาน ๑. นิกาย หินยาน หรือ เถรวาท (รูปแบบดั้งเดิม)ซึ่งหมายถึงยานน้อย ยึดถือหลักพระธรรมวินัยดั้งเดิม โดยหลังจากพุทธปรินิพพานได้ ๓ เดือน มหากัสสปะเถระและสาวกผู้ได้เคยสดับฟังคำสั่งสอนของพระองค์จำนวน ๕๐๐ รูป ก็ประชุมทำสังคายนากัน ณ ถ้ำสัตบรรณคูหา ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 17-11-2549  13:53    อ่าน: 7,279
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๐
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑๐

สังคมของชนชั้นผู้อยู่ใต้ปกครองเป็นสังคมภายใต้ ระบบไพร่ ระบบไพร่ เป็น ลักษณะของการควบคุมคนและจัดระเบียบกำลังคน ที่มุ่งอำนวยให้การรวบรวมคนเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกในการจัดสรรคนมาใช้ประโยชน์ให้อาณาจักรพัฒนาต่อไปอย่างมั่นคง เพราะการควบคุมและจัดสรรประโยชนจากกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ คือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการมีอำนาจทางการเมือง นอกจากนั้น ยังมุ่งเอื้ออำนวยให้การรวบรวมกำลังคนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกในการทำสงคราม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 16-11-2549  09:10    อ่าน: 11,522
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๙
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๙

ชนชั้นในสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระมหากษัตริย์ มียศลดหลั่นกันลงมา ๕ ชั่วคนจะกลายเป็นสามัญชน แสดงว่าชนชั้นในสังคมไทยไม่แน่นอนตายตัว ชนชั้นเจ้านายลดลงมาเป็นสามัญชนในที่สุด พระบรมวงศานุวงศ์ยังมีการแบ่งกันเป็นชั้นๆ ตามชาติกำเนิด ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  01:48    อ่าน: 9,760
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๔
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๔

สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ ทูล สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า มูลของสัตว์หิมพานต์นั้น หม่อมฉันลองคิดวินิจฉัยดู เห็นว่าน่าจะมีเป็นลำดับดังทูลต่อไปนี้...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  01:48    อ่าน: 5,936
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๓
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๓

สาสน์สมเด็จ ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า"ตามที่ตรัสถึงรูปสัตว์ ซึ่งเราทำผิดกับตัวจริงนั้น จับใจมาก ราชสีห์ ถึงแม้ได้ตัวจริงเข้ามาก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นราชสีห์ เข้าใจกันว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งต่างหาก แม้ที่เรียกชื่อว่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-12-2549  08:18    อ่าน: 5,839
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๒
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๒

อธิบายเรื่องสัตว์ป่าหิมพานต์นี้ มีปรากฏใน "สาส์นสมเด็จ" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟัากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีโต้ตอบกันดังต่อไปนี้ สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  04:32    อ่าน: 4,168