เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

สงครามอินโดจีน

 
เรือรบหลวงธนบุรี

กรณีพิพาทอินโดจีน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สงครามอินโดจีน (ในภาษาอังกฤษ รู้จักกันในชื่อ "สงครามฝรั่งเศส-ไทย" หรือ "French-Thai War") เป็นการรบกันระหว่างประเทศไทยกับรัฐบาลวิชีฝรั่งเศส ช่วง ๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ จากเหตุความขัดแย้งในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศสบางส่วน คือ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเคยเป็นประเทศราชของไทยมาก่อน มีเหตุการณ์สำคัญเช่น ยุทธนาวีเกาะช้าง

เมื่อสงครามในยุโรปเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ (ค.ศ. 1939) และเยอรมันได้เข้ายึดฝรั่งเศสเอาไว้ได้ในปีถัดมา ดังนั้น ประเทศไทยโดย จอมพล ป. พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรี จึงถือโอกาศส่งบันทึกถึงรัฐบาลฝรั่งเศส ขอให้มีการปรับปรุงเส้นแบ่งเขตแดนด้านอินโดจีน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยให้ถือเอาร่องน้ำในลำแม่ น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน เพื่อให้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติที่ยุติธรรมและเป็นสากล ตาม หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่า ถ้าฝรั่งเศสไม่อาจป้องกันหรือรักษาดินแดน อินโดจีนเอาไว้ได้ ก็ขอให้คืนลาวและเขมรให้แก่ไทย นโยบายเรียกร้องดินแดนคืนในครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาชน

แต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสได้ตอบปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว การรบระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงเริ่มขึ้นในตอนปลายปี พ.ศ. ๒๔๘๓ (ค.ศ. 1940) แต่หลังจากที่มีการต่อสู้กันไปได้เพียง ๒๒ วัน ญี่ปุ่นก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และในที่สุด ไทย และฝรั่งเศสก็ได้ลงนาม ที่กรุงโตเกียวซึ่งเรียกกันว่า "อนุสัญญาสันติภาพโตเกียว (Tokyu Convention)" เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๔๘๔ (ค.ศ. 1941)

โดยไทยได้ดินแดนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่เสียไปในเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) รวมทั้งดินแดนเขมรส่วนในคือ พระตะบองและ เสียมราฐ ที่เสียไปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ กลับคืนมา

การตั้งตนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของญี่ปุ่นในครั้งนี้ ทำให้คนไทยมีความนิยมญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทำให้ญี่ปุ่นมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในประเทศแถบเอเซียอาคเนย์

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดลงแล้ว รัฐบาลไทยจึงได้สร้าง "อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ" ขึ้นเพื่อระลึกถึงการสงครามกับฝรั่งเศสคราวนั้น และเป็นที่เก็บอัฐิของบรรดาทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิตในครั้งนั้นด้วย...

แหล่งข้อมูล

stou.ac.th
navy22.com ภาพ

 

อ่าน:  3,463