เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
 

กลุ่มสยามของเรา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เราคนไทยทุกๆคนคงได้ทราบกันแล้วว่าบนแผ่นดินรูปขวานสุวรรณภูมิแห่งนี้ มีอดีตความเป็นมาอันแสนยาวนาน และตลอดกาลเวลาแห่งยุคสมัยที่ผ่านมานั้นคือการสั่งสมหลอมรวมภูมิปัญญาทั้งศาสตร์และศิลป์ เข้าไว้ด้วยกันอย่างเนียนแนบ วิจิตร งดงาม เกิดเป็นวิถีและวัฒนธรรม ไทย ดังที่เรามี เราเป็นอยู่ ณ กาลปัจจุบัน

ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มเพื่อสยามของเรา แม้จะ มิใช่นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี หรือนักวิชาการภาครัฐ หากแต่เราเป็นเพียงประชาชนชาวสยามกลุ่มเล็กๆ ที่ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าความเป็นไทยที่ วีรกษัตริย์ วีรชน นักรบ นักปราชญ์ มหาบรรพบุรุษแห่งสยามแต่อดีตนั้น ได้ต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคนานา เพื่อก่อร่างสร้าง ชาติ ให้ดำรงคงอยู่ และได้สืบทอดมรดกล้ำค่านี้ต่อๆมายังลูกหลานเหลนโหลน คนรุ่นเราจึงได้มี แผ่นดิน- ศิลปวัฒนธรรม- ภาษา เป็นของเราเอง อันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง

ฉะนั้น พวกเราจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างเว็บไซด์ สยามของเรา นี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกช่องทางเล็กๆ ที่จะนำข้อมูลและเรื่องราวต่างๆแห่ง วิถีไทย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณของความเป็นไทยจากแหล่งข้อมูลความรู้ที่มีอยู่มากมายหลายแห่งมารวมไว้เพื่อการเผยแพร่ต่อ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งหลายได้เข้ามาเยี่ยมชม โดยมิได้มุ่งหวังผลกำไรทางการค้าใด ๆ จากเว็บไซด์แห่งนี้ นอกจากการได้รับความเมตตา อนุเคราะห์อุปถัมภ์ จากผู้สนับสนุนเว็บไซด์เพื่อให้คงอยู่ได้ดังที่ทางเราได้จัดทำแบนเนอร์รายชื่อผู้สนับสนุนทุกท่านไว้เพื่อเป็นการตอบแทนความกรุณาของท่านทั้งหลายเหล่านั้น

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พงศาวดาร และตำนานต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียด และเรื่องราวความเป็นมาอันยาวนานนั้น เป็นความยากลำบากในการนำมาย่อกระชับแต่พอสังเขป ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดๆ ข้าพเจ้าใคร่ขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอน้อมรับความผิดพลาดบกพร่องนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งยินดีรับฟังข้อท้วงติงชี้แนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป แต่หากสาระประโยชน์อันใดที่ได้พึงบังเกิดขึ้นแด่ท่านผู้มาเยี่ยมเยือนแล้ว เกียรติคุณทั้งปวง ข้าพเจ้าขอมอบ แด่บูรพาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกๆท่านผู้เป็นเจ้าของหนังสือ ตำราต่าง ๆ อันเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ ให้พวกเราสามารถค้นคว้า และนำมาเผยแพร่ได้ ณ ที่นี้

ข้าพเจ้าและทีมงานขอน้อมสักการะคณาบูรพาจารย์ ทุกท่านด้วยความซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งในคุโณปการของท่านทั้งหลาย อีกทั้งขอขอบพระคุณบรรดาญาติมิตร ที่ได้สนับสนุนเอื้อเฟื้อ ภาพ-เสียง-และข้อมูลอันมีประโยชน์อื่นๆ ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาเยี่ยมเยือนเราศิตาลี    

ขอน้อมจิตคารวะ  

"ศิตาลี"